ตรวจสอบผลการสมัคร


ดัชนีหุ้นต่างประเทศ
 
Navigator : สินเชื่อ บัตรเครดิต > ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน

สิทธิประโยชน์

โปรโมชั่น

สมัคร

ธนาคารไทยพาณิชย์
   

 

 

 
 
ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์

ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

       ธนาคารไทยพาณิชย์ กิจการของธนาคารเริ่มต้นขึ้นในนาม “บุคคลัภย์” (Book Club) ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ก่อตั้งโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เนื่องจากขณะนั้นทรงเชื่อว่า สยามประเทศมีความจำเป็น ต้องมีระบบการเงินธนาคาร เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ หลังจากบุคคลัภย์ขยายตัวทางธุรกิจขึ้นเป็นลำดับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอำนาจพิเศษ ให้จัดตั้ง “บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการ นับแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
2449 - 2475 ก่อรากฐานการธนาคารไทย

     
  ประวัติศาสตร์หน้าแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งนับเป็น สถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้น เริ่มต้นขึ้นในนาม  "บุคคลัภย์" (Book Club) โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น มหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีสถาบัน  การเงินของสยาม เป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจการเงินของประเทศ จากการที่โลกตะวันตกได้ ้ขยายเส้นทางการค้าทางทะเล มาสู่ดินแดนสยามเป็นอย่างมาก ในยุคนั้น ในขั้นแรกจึงทรงริเริ่มดำเนินกิจการธนาคาร พาณิชย์เป็นการ ทดลองในนาม "บุคคลัภย์" (Book Club) 

       ต่อมากิจการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม "บริษัท แบงก์สยาม  กัมมาจล ทุนจำกัด" (Siam Commercial Bank,  Limited) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ  ธนาคารพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นมาและได้  กลายมาเป็น "ต้นแบบธนาคารไทย" โดยริเริ่ม นำระบบ และ  แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์ และ บริการ บริการบัญชี กระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน  โดยใช้เช็คมาให้บริการ แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งสาขาขึ้น  ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมี ส่วนร่วม ในการก่อกำเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตร  ของประเทศ 
 
2475 - 2500 มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรค

     
  สยามประเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งจากการ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และจากสงครามโลกครั้งที่ 2  บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด ในขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อตาม นโยบาย "เชื้อชาตินิยม" ของรัฐบาลที่เปลี่ยนชื่อประเทศจาก  "สยาม" เป็น "ไทย" โดยเปลี่ยนมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์  พร้อมทั้ง มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของธนาคารใหม่  ให้ผู้บริหาร ชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถได้ขึ้นเป็นผู้บริหาร  แทนที่จะเป็นชาวตะวันตกแบบเดิม โดยธนาคารยังคงยึดมั่น ในนโยบายความมั่นคงของธนาคารเป็นสำคัญ และเนื่องจาก ธนาคาร ได้สั่งสมความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการเงิน ธนาคารจึงมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการเป็นแหล่ง  เงินทุนและการ เป็นตัวกลางด้านการเงินระหว่างประเทศให้กับ  พ่อค้าตลอดช่วงสงครามการให้กู้ยืมเงินเพื่อสร้างบ้านการส่งเสริม  พ่อค้าคนไทยในการประกอบธุรกิจให้ได้รับความสะดวกสบาย
รวมทั้งการตั้งบริษัทคลังสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัย ในการเก็บรักษาสินค้าให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ธนาคารได้ถวายความ  จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบำเพ็ญกุศล  สาธารณประโยชน์ด้วยการถวายผ้าพระกฐินการสร้าง  ตึกโรงพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเป็นต้น
 
2500 - 2516 หนุนเนื่องเมืองไทยพัฒนา

     
  บทบาทของธนาคารไทยพาณิชย์ในการเป็นหนึ่งในฟันเฟือง ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงยุคที่ความมั่นคงภายในประเทศ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความ สำคัญมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระวังภัยจากลัทธิ คอมมิวนิสต์ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานทางด้าน การเงินการธนาคารให้แข็งแกร่ง และมั่นคงขึ้น พร้อมที่  จะเป็นกำลังหล่อลื่น การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 

       โดยธนาคารได้ปรับปรุงระบบงานของธนาคารให้ทันสมัยและมี  ประสิทธิ-ภาพพร้อมให้บริการลูกค้า ทำการปรับปรุงโครงสร้าง  การบริหารงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญแก่งานด้านทรัพยากร บุคคล ด้วยธนาคารตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของบุคลากร ภายในธนาคารจึงจัดให้มีการพัฒนาพนักงานทั้งด้านการบริการ และปฏิบัติการ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน รวมทั้งการทำ  กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งการทำนุบำรุง และจรรโลงพระพุทธศาสนา  การสนับสนุนการแพทย์ การสาธารณสุขพื้นฐานซึ่งบทบาท ของธนาคารไทยพาณิชย์ในยุคนี้ เปรียบเสมือนต้นโพธิ์ที่ได้หยั่ง รากลึก มีลำต้นที่แข็งแรงและพร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขาเป็น ไม้ใหญ่อย่างรวดเร็ว และสง่างาม
 
2516 - 2531 แผ่สาขาล้ำหน้าวัตกรรม

     
  "มั่นคงด้วยรากฐาน บริการด้วยน้ำใจ" คือคำขวัญของธนาคาร ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 แต่ก็เป็นยุคที่ธนาคาร  ก้าวไปข้างหน้า อย่างแข็งแกร่งด้วยรากฐานที่มั่นคงพร้อมการ  ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนานาประการ เพื่อเข้าสู่ยุคธนาคาร อิเล็ก ทรอนิกส์ ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการขยาย เครือข่ายของธนาคาร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  โดยธนาคารได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้าน ต่างๆ ของธนาคารทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆเพื่อให้  การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ พร้อม ทั้งสร้างมิติใหม่ของการให้บริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ใน ประเทศไทย ด้วยการเปิดให้บริการ Auto-matic Teller  Machine (ATM) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในขณะนั้นว่า "บริการเงินด่วน" เป็นธนาคารแรกในประเทศไทย รวมถึง การให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-Banking)  แก่ลูกค้ารายบุคคล และอินโฟแบงกิ้ง ธนาคารเพื่อธุรกิจ  (Info-Banking) แก่ลูกค้าองค์กร นอกเหนือจากการมุ่งมั่น พัฒนา เพื่อการให้บริการลูกค้าแล้วนั้น ธนาคารยังมุ่ง
 
2531 - 2540 ขยายธุรกิจสร้างพันธมิตรสู่สากล

     
  "ยุคทองของเศรษฐกิจไทย" และ "ปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่"  ต่างเกิดขึ้นในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ธนาคาร และระบบสถาบันการเงิน อื่นๆ  ในประเทศ ต่างก็เติบโตเคียงคู่ไปกับการขยายตัวของ ระบบเศรษฐกิจ และต้องเผชิญปัญหาเมื่อประเทศเผชิญกับภาวะ วิกฤตใน พ.ศ. 2540 ซึ่งในยุคนี้ ผลการดำเนินงานของธนาคารในด้านต่างๆ ได้เติบโต  อย่างรวดเร็วมีการขยายธุรกิจอย่างรุดหน้า มั่นคง จนได้รับการยกย่อง  จากนิตยสารการเงินธนาคารให้เป็น "ธนาคารแห่งปี" (Bank of  the Year) ถึง 4 ปีซ้อน คือ พ.ศ. 2532–2535 ในฐานะที่เป็น ธนาคารพาณิชย์ที่มีผลงานเด่นสุดของการธนาคารพาณิชย์ไทย  อย่างรอบด้าน และจากการขยายตัวของธนาคาร รวมทั้งการเตรียม  พร้อมรองรับความเจริญในอนาคต ธนาคารจึงพิจารณา ย้ายที่ทำการ จากชิดลม ไปยังสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ SCB Park Plaza  ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ แห่งใหม่ของธนาคารนับได้  ว่าเป็น อาคารอัจฉริยะแห่งหนึ่ง ของประเทศไทยต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทย ได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ  ปัญหาการขาดความ เชื่อมั่นในสถาบันการเงินของไทย ธนาคารยัง  คงได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็อย่างสูงโดย ยอด เงินฝากรวมของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540)  มีอัตราเติบโตสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ ในปีเดียวกันนี้เอง ธนาคารได้ทำการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็น ไปตามมาตรการ  ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่การดำเนินงาน ของธนาคาร  ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านกิจกรรมองค์กร เพื่อสังคมยังคงยึดมั่นใน  หลักการมุ่งไปที่คุณภาพและได้ ประสิทธิผลคุ้มค่า
 
2541 - 2542 ก้าวกล้าฝ่ามรสุม

     
  ผลจาก"ปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่"ได้ส่งผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจ ของประเทศไทย แม้แต่การดำเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ต่างได้รับ ผลกระทบอย่างรุนแรง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างหนักและจากการดำเนินมาตรการที่เข้มงวดตามกรอบของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึง  ถือได้ว่ายุคนี้ เป็นยุคที่วิกฤตของ ธนาคารโดยมีปริมาณสินเชื่อ  ด้อยคุณภาพ เพิ่มขึ้นตามลำดับธนาคารจึงมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการพยายามรักษาความพอเพียงของเงินกองทุนการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ของธนาคาร
และการตัดทอนรายจ่ายต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจจากพนักงานของธนาคารอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งการแก้ปัญหา ในระยะยาว ของธนาคาร ด้วยการเพิ่มทุนที่สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งการ เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนในต่างประเทศ  และการออกหุ้นกู้ที่ถือเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งใหญ่ที่สุด ของไทยโดยได้รับการกล่าวถึงในฐานะ Equity Deal of the Yearในเอเชียจาวารสารการเงินหลายฉบับ
 
2542 - ปัจจุบัน คุณภาพ คุณธรรม ส่องอนาคต

     
 
"เราจะเป็นธนาคารที่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคมเลือก" (Bank of Choice for Our Customers, Shareholders, Employees and Community) คือ วิสัยทัศน์ของธนาคารในการ ดำเนินงานของศตวรรษใหม่ ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ทุกคนเลือก   พร้อมทั้งตระหนักถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยจริยธรรม ตลอดจนการทำประโยชน์ คืนแก่สังคม และเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว ้ ธนาคารจึงกำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า จะมุ่งพัฒนาสู่การเป็น ธนาคารครบวงจรชั้นนำของประเทศ (The Premier Universal Bank) ซึ่งหมายถึงธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจ และ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงได้ดำเนิน "โครงการปรับปรุง ธนาคาร" (Change Program) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่เบื้องหลัง
การเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จของธนาคาร รวมทั้งการพัฒนา เครือข่าย ในการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาบริการใหม่ๆ  และการพัฒนาบุคลากรและ การดำเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  อย่างต่อเนื่อง
 

ข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สินเชื่อ บัตรเครดิต l บัตรเครดิต l สินเชื่อ l บัตรกดเงินสด | สินเชื่อรถยนต์ l โอนหนี้ | | Sitemap
.........................................................................................................................